top of page

REGULAMIN‌

‌WYPOŻYCZENIA‌ SKUTERA WODNEGO

Najemca‌ ‌–‌ ‌osoba‌ ‌fizyczna,‌ ‌bądź‌ ‌prawna,‌ ‌wypożyczająca‌ ‌skuter‌ ‌wodny.‌ ‌

 ‌

Wynajmujący‌ ‌–‌ ‌FHU‌ ‌Maciej‌ ‌Wąsikowski‌ ‌.‌ ‌

 ‌

1. ‌Zasady‌ ‌ogólne‌ ‌

 ‌

a.Skuter‌ ‌wodny‌ ‌wynajmowany‌ ‌jest‌ ‌na‌ ‌przyczepie‌ ‌wraz‌ ‌z‌ ‌wyposażeniem:‌ ‌komplet‌ ‌

kamizelek‌ ‌asekuracyjnych,‌ ‌pokrowiec‌ ‌SeaDoo.‌ ‌

b.Wynająć‌ ‌skuter‌ ‌wodny‌ ‌mogą‌ ‌wyłącznie‌ ‌osoby,‌ ‌które‌ ‌ukończyły‌ ‌18‌ ‌lat‌ ‌i‌ ‌przedłożą‌ ‌

Wynajmującemu‌ ‌dwa‌ ‌dokumenty‌ ‌tożsamości(dowód‌ ‌osobisty‌ ‌oraz‌ ‌patent‌ ‌sternika‌ ‌

motorowodnego)‌ ‌oraz‌ ‌akceptują‌ ‌warunki‌ ‌niniejszego‌ ‌regulaminu,‌ ‌potwierdzając‌ ‌to‌ ‌

własnoręcznym‌ ‌podpisem.‌ ‌

c.Osoby‌ ‌do‌ ‌18‌ ‌roku,‌ ‌mogą‌ ‌pływać‌ ‌tylko‌ ‌w‌ ‌towarzystwie‌ ‌osoby‌ ‌dorosłej.‌ ‌

d.Wynajem‌ ‌skutera‌ ‌wodnego‌ ‌możliwy‌ ‌jest‌ ‌po‌ ‌wpłaceniu‌ ‌kaucji‌ ‌w‌ ‌wysokości‌ ‌5000 ‌zł‌ ‌

oraz‌ ‌po‌ ‌podpisaniu‌ ‌umowy‌ ‌najmu.‌ ‌

e. doba wynajmu rozpoczyna się od godziny 8:00 do godziny 20:00. odbiór i zwrot skutera możliwy jest od poniedziałku do piątku. W sobotę, niedziele oraz święta jest to dodatkowy koszt 200zł za zdanie i 200zł za odbiór. 

f.W‌ ‌celu‌ ‌zabezpieczenia‌ ‌rezerwacji‌ ‌konieczna‌ ‌jest‌ ‌wplata‌ ‌kaucji.‌ ‌Najemca‌ ‌zobowiązuje‌ ‌

się‌ ‌do‌ ‌poniesienia‌ ‌kosztów‌ ‌związanych‌ ‌z‌ ‌niezrealizowanym‌ ‌najmem‌ ‌w‌ ‌wysokości‌ ‌

kaucji‌ ‌ustalonej‌ ‌w‌ ‌pkt.1‌ ‌pp.d‌ ‌w‌ ‌przypadku‌ ‌nie‌ ‌zgłoszenia‌ ‌anulacji‌ ‌na‌ ‌7‌ ‌dni‌ ‌przed‌ ‌

planowanym‌ ‌wynajmem.‌ ‌

g.Jeżeli‌ ‌do‌ ‌wypożyczenia‌ ‌skutera‌ ‌konieczne‌ ‌jest‌ ‌korzystanie‌ ‌ze‌ ‌slipu,‌ ‌koszt‌ ‌ponosi‌ ‌

Najemca.‌ ‌

h.Najemca‌ ‌oświadcza,‌ ‌że‌ ‌posiada‌ ‌umiejętności‌ ‌pływackie‌ ‌oraz‌ ‌zna‌ ‌przepisy‌ ‌w‌ ‌ruchu‌ ‌

wodnym‌ ‌i‌ ‌posiada‌ ‌patent‌ ‌sternika‌ ‌motorowodnego.‌ ‌

i..Jednym‌ ‌skuterem‌ ‌mogą‌ ‌pływać‌ ‌maksymalnie‌ ‌2‌ ‌osoby.‌ ‌Za‌ ‌bezpieczeństwo‌ ‌i‌ ‌

uszkodzenia‌ ‌(wypadek,‌ ‌kolizja)‌ ‌pełną‌ ‌odpowiedzialność‌ ‌ponosi‌ ‌kierowca(Najemca).‌ ‌

j.Najemca‌ ‌oświadcza,‌ ‌że‌ ‌będzie‌ ‌stosował‌ ‌się‌ ‌do‌ ‌wszelkich‌ ‌zaleceń‌ ‌przekazanych‌ ‌przez‌ ‌

Wynajmującego.‌ ‌

 ‌

2.Odpowiedzialność‌ ‌Najemcy‌ ‌

 ‌

a.Najemca‌ ‌odbierając‌ ‌sprzęt‌ ‌powinien‌ ‌sprawdzić‌ ‌stan‌ ‌techniczny‌ ‌i‌ ‌kompletność‌ ‌sprzętu.‌ ‌

Brak‌ ‌reklamacji‌ ‌w‌ ‌chwili‌ ‌odebrania‌ ‌sprzętu‌ ‌jest‌ ‌potwierdzeniem,‌ ‌że‌ ‌Klient‌ ‌otrzymał‌ ‌

sprzęt‌ ‌pozbawiony‌ ‌wad,‌ ‌zgodnie‌ ‌ze‌ ‌specyfikacją‌ ‌i‌ ‌w‌ ‌dobrym‌ ‌stanie‌ ‌technicznym.‌ ‌

b.Najemca‌ ‌oświadcza,‌ ‌że‌ ‌posiada‌ ‌niezbędną‌ ‌wiedzę‌ ‌na‌ ‌temat‌ ‌eksploatacji‌ ‌sprzętu‌ ‌i‌ ‌

zobowiązuje‌ ‌się‌ ‌do‌ ‌dbałości‌ ‌o‌ ‌sprzęt‌ ‌i‌ ‌wykorzystywanie‌ ‌go‌ ‌bezpiecznie‌ ‌i‌ ‌zgodnie‌ ‌z‌ ‌

przeznaczeniem,‌ ‌na‌ ‌własną‌ ‌odpowiedzialność.‌ ‌

c.Najemca‌ ‌może‌ ‌według‌ ‌własnego‌ ‌uznania‌ ‌zadecydować,‌ ‌jaką‌ ‌wybrać‌ ‌formę‌ ‌

dodatkowego‌ ‌zabezpieczenia‌ ‌wypożyczonego‌ ‌sprzętu,‌ ‌zobowiązany‌ ‌jest‌ ‌jednak‌ ‌

każdorazowo‌ ‌skonsultować‌ ‌z‌ ‌Wynajmującym‌ ‌formę‌ ‌tego‌ ‌zabezpieczenia.‌ ‌

d.Najemca‌ ‌ponosi‌ ‌pełną‌ ‌odpowiedzialność‌ ‌i‌ ‌wszelkie‌ ‌koszty‌ ‌związane‌ ‌z‌ ‌zaginięciem,‌ ‌

kompletnym‌ ‌zniszczeniem‌ ‌lub‌ ‌niezwróceniem‌ ‌(przywłaszczeniem)‌ ‌wypożyczonego‌ ‌

Skutera‌ ‌Wodnego‌ ‌lub/i‌ ‌sprzętu‌ ‌w‌ ‌wysokości:‌ ‌

●Skuter‌ ‌Wodny‌ ‌SeaDoo‌ ‌Spark‌ ‌2up:‌ ‌46‌ ‌000‌ ‌PLN‌ ‌

●Pokrowiec‌ ‌1‌ ‌500‌ ‌PLN‌ ‌

●Przyczepa‌ ‌4‌ ‌500‌ ‌PLN‌ ‌

●Kamizelka‌ ‌350‌ ‌PLN‌ ‌

e.W‌ ‌przypadku‌ ‌zdekompletowania‌ ‌lub‌ ‌uszkodzenia‌ ‌wypożyczonego‌ ‌sprzętu,‌ ‌Najemca‌ ‌

ma‌ ‌udział‌ ‌w‌ ‌szkodzie‌ ‌do‌ ‌5000‌ ‌PLN‌ ‌(w‌ ‌przypadku‌ ‌znacznych‌ ‌szkód‌ ‌udział‌ ‌może‌ ‌ulec‌ ‌

zmianie‌ ‌a‌ ‌Najemca‌ ‌ponosi‌ ‌koszty‌ ‌naprawy).‌ ‌Wysokość‌ ‌szkody‌ ‌ustala‌ ‌Wynajmujący‌ ‌w‌ ‌

oparciu‌ ‌o‌ ‌wartość‌ ‌braków‌ ‌lub‌ ‌cenę‌ ‌naprawy.‌ ‌

f.W‌ ‌przypadku‌ ‌zwrócenia‌ ‌sprzętu‌ ‌uszkodzonego‌ ‌lub‌ ‌niekompletnego‌ ‌Najemca‌ ‌

zobowiązuje‌ ‌się‌ ‌uregulować‌ ‌ustaloną‌ ‌przez‌ ‌Wynajmującego‌ ‌kwotę‌ ‌najpóźniej‌ ‌w‌ ‌

terminie‌ ‌zwrotu‌ ‌sprzętu.‌ ‌

g.W‌ ‌przypadku‌ ‌braku‌ ‌możliwości‌ ‌zwrotu‌ ‌wypożyczonego‌ ‌sprzętu‌ ‌(zmęczenie,‌ ‌warunki‌ ‌

pogodowe,‌ ‌przedłużenie‌ ‌wycieczki),‌ ‌Najemca‌ ‌ma‌ ‌obowiązek‌ ‌poinformować‌ ‌

Wynajmującego‌ ‌telefonicznie.‌ ‌

h.Najemca‌ ‌zwraca‌ ‌sprzęt‌ ‌w‌ ‌terminie‌ ‌określonym‌ ‌umową‌ ‌i‌ ‌nie‌ ‌ma‌ ‌możliwości‌ ‌

przedłużenia‌ ‌umowy‌ ‌wynajmu‌ ‌bez‌ ‌zgody‌ ‌Wynajmującego.‌ ‌Za‌ ‌samowolne‌ ‌

przedłużenie‌ ‌umowy‌ ‌Najemca‌ ‌ponosi‌ ‌koszty‌ ‌w‌ ‌wysokości‌ ‌200%‌ ‌ceny‌ ‌wynajmu.‌ ‌

i.W‌ ‌przypadku‌ ‌drobnych‌ ‌uszkodzeń‌ ‌z‌ ‌winy‌ ‌Najemcy‌ ‌kaucja‌ ‌zwrotna‌ ‌może‌ ‌być‌ ‌

pomniejszona‌ ‌o‌ ‌wielkość‌ ‌szkody.‌ ‌

j.W‌ ‌przypadku‌ ‌uszkodzenia‌ ‌lub‌ ‌awarii‌ ‌Najemca‌ ‌zobowiązuje‌ ‌się‌ ‌do‌ ‌natychmiastowego‌ ‌

powiadomienia‌ ‌Wynajmującego.‌ ‌Gdy‌ ‌uszkodzenie‌ ‌lub‌ ‌awaria‌ ‌spowodowane‌ ‌będą‌ ‌

przez‌ ‌Najemcę,‌ ‌Najemca‌ ‌ponosi‌ ‌koszty‌ ‌holowania‌ ‌lub‌ ‌dowozu.‌ ‌

k.W‌ ‌przypadku‌ ‌kradzieży‌ ‌lub‌ ‌uszkodzenia‌ ‌Najemca‌ ‌w‌ ‌pełni‌ ‌odpowiada‌ ‌prawnie‌ ‌za‌ ‌

przejęte‌ ‌mienie‌ ‌oraz‌ ‌zobowiązuje‌ ‌się:‌ ‌

●zawiadomić‌ ‌Wynajmującego,‌ ‌

●zabezpieczyć‌ ‌mienie‌ ‌przed‌ ‌dalszym‌ ‌uszkodzeniem‌ ‌lub‌ ‌stratą,‌ ‌

●poddać‌ ‌się‌ ‌dobrowolnie‌ ‌procedurze‌ ‌rozpatrzenia‌ ‌szkody‌ ‌oraz‌ ‌wziąć‌ ‌udział‌ ‌w‌ ‌

rozliczeniu‌ ‌kosztów‌ ‌szkody,‌ ‌jeżeli‌ ‌nie‌ ‌wskaże‌ ‌sprawcy‌ ‌i‌ ‌nie‌ ‌będzie‌ ‌potwierdzone‌ ‌

przez‌ ‌policję.‌ ‌

l.Najemca‌ ‌zobowiązuje‌ ‌się‌ ‌zwrócić‌ ‌pojazd‌ ‌sprawny‌ ‌technicznie,‌ ‌zatankowany‌ ‌do‌ ‌pełna‌ ‌

(poziom‌ ‌paliwa‌ ‌jest‌ ‌sprawdzany).‌ ‌

bottom of page