top of page

REGULAMIN

Wypożyczenia kampera w CAMPERESO

I. Ogólne zasady najmu 

 1. Warunki wynajmu Kampera zawarte w niniejszym regulaminie określają prawa i obowiązku najemcy i wynajmującego. Regulamin jest załącznikiem do umowy najmu i stanowi jej integralną część. Postanowienia regulaminu są wiążące dla stron z chwilą podpisania umowy najmu, a niektóre jego postanowienia są wiążące dla stron z chwilą dokonania rezerwacji terminu wynajmu i wpłaty zadatku na rzecz wynajmującego. 

 2. Przedmiotem umowy najmu jest wynajem Kampera wskazanego w umowie wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo- odbiorczym, 

 3. Wynajem rozpoczyna się z chwilą wydania Kampera najemcy i podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego, albo z nadejściem daty wskazanej w umowie, 

 4. Protokół zdawczo- odbiorczy winien być wypełniony i podpisany przez obie strony umowy przy wydaniu przedmiotu najmu i w momencie jego zwrotu. Odmowa podpisania protokołu przez najemcę oznacza jego akceptację dla jednostronnego podpisania protokołu przez wynajmującego o wszystkich treści zawartych w tak sporządzonym protokole. 

II. Najemca

 1. Minimalny wiek Najemcy wynosi 30lat i każdego kolejnego kierowcy wynosi 26lat. 

 2. Zarówno Najemca jak również ewentualni pozostali kierowcy muszą być uprawnieni do kierowania pojazdami kategorii B od co najmniej 5 lat. 

 3. Najemca jest zobowiązany do podania wynajmującemu danych osobowych wszystkich kierowców, którzy nawet przez krótki czas będą w posiadaniu wynajętego pojazdu w zał. nr 1 do niniejszej umowy. Prowadzenie pojazdu przez osobę nie zgłoszoną skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 4.000,00 zł 

 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania osób którym pojazd powierzy kierowców. 

III. Rezerwacja kampera, zawarcie umowy, warunki płatności 

 1. Rezerwacji Kampera można dokonywać drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). W każdym wypadku wynajmujący przesyła drogą elektroniczną najemcy potwierdzenie rezerwacji, w którym określony jest termin wynajmu i jego koszt. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji wynajmujący przesyła najemcy wzór umowy najmu, 

 2. Najemca dokonując rezerwacji zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w UMOWIE WYNAJMU oraz REGULAMINIE. Wpłata zadatku lub całości kwoty jest zgodna z akceptacją regulaminu i zawarciem umowy. 

 3. Po dokonaniu rezerwacji najemca zobligowany jest do wniesienia na rzecz wynajmującego zadatku wynoszącego 30% kosztu wynajmu. 

 4. Na całkowity koszt wynajmu składa się wynagrodzenie za każdy rozpoczęty dzień wynajmu określony w rezerwacji według cennika obowiązującego u wynajmującego oraz opłata serwisowa w wysokości 400 zł, która obejmuje przegląd oraz ewentualną wymianę płynów i części eksploatacyjnych, wymianę i uzupełnienie środków czystości, jedną pełną butlę z gazem oraz 4 rolki papieru toaletowego. 

 5. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w ust. 2 i wysokości wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji oznacza automatyczne anulowanie rezerwacji. Wpłata zadatku w prawidłowej wysokości z naruszeniem terminu oznacza nową rezerwację w tym samym terminie, pod warunkiem, że Kamper nie został zarezerwowany przez innego klienta. Po otrzymaniu przez klienta potwierdzenia rezerwacji i wpłacie zaliczki zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą wynajmującego i pod warunkiem dostępności innych terminów wynajmu Kampera. Zmiana terminu rezerwacji w każdym wypadku jest niedopuszczalna, jeżeli zmiana ta miałaby nastąpić w terminie krótszym aniżeli 30 dni od rozpoczęcia potwierdzonego terminu wynajmu

 6. Pozostała część kosztu wynajmu musi zostać najpóżniej do 40 dni przed rozpoczęciem terminu wynajmu wpłacona do wynajmującego. 

 7. Dokonując rezerwacji najemca zgadza się ponieść następujące koszy w przypadku rezygnacji z zawarcia umowy najmu: 

 • Gdy rezygnuje na 40 a 30 dni przed planowanym rozpoczęciem najmu – 40% kwoty planowanego najmu 

 • gdy rezygnuje między 29 a 21 dni przed planowanym rozpoczęciem najmu – 45% kwoty planowanego najmu 

 • gdy rezygnuje między 20 a 14 dni przed planowanym rozpoczęciem najmu – 60% kwoty planowanego najmu 

 • gdy rezygnuje między 13 a 8 dni przed planowanym rozpoczęciem najmu – 85% kwoty planowanego najmu 

 • gdy rezygnuje na 7 dni lub mniej, najemca ponosi 100% kosztów najmu. 

IV. Kaucja 

 1. Najemca, najpóźniej w dniu wydania Kampera wpłaca wynajmującemu kaucję w  kwocie 6 000,00 złotych tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i należności służących wynajmującemu z tytułu nienależytego wykonania postanowień umowy przez najemcę, a w szczególności wynikających z kradzieży lub uszkodzenia przedmiotu najmu, zgubienia dowodu rejestracyjnego lub kluczy, kar umownych określonych w umowie,

 2. Kaucja zostanie zwrócona najemcy w terminie 10 dni po oddaniu pojazdu przez najemcę do jego rąk lub na wskazane konto bankowe.

 3. Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia z kaucji zobowiązań najemcy powstałych wskutek nienależytego wykonywania przez najemcę postanowień umowy,

 4. W przypadku, w którym wysokość zobowiązań najemcy względem wynajmującego przekracza wysokość wpłaconej kaucji, najemca zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty należności w terminie 7 dni od daty zwrotu Kampera. 

V. Wydanie i zdanie pojazdu 

 1. Odbiory pojazdu dokonywanie są od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 12:00. W przypadku gdy Najemca chce odebrać pojazd w godzinach późniejszych niż jest to dozwolone pobierana jest opłata w wysokości 200zł. 

 2. Odebranie pojazdu w sobotę lub niedzielę dozwolone jest tylko po ustaleniu z Wynajmującym i wiąże się to z dopłatą 200zł.

 3. Przed przekazaniem najemcy pojazdu, najemca jest zobowiązany do wzięcia udziału w szczegółowym szkoleniu z zakresu funkcjonowania pojazdu i specyfiki jego użytkowania, prowadzonego przez pracownika wynajmującego. Podczas szkolenia zostanie sporządzony protokół przekazania pojazdu, w którym będzie opisany stan pojazdu. Protokół musi być podpisany przez obydwie strony.

 1. Wynajmujący odmówi przekazania pojazdu w przypadku braku wpłaty kaucji i braku możliwości przeprowadzenia szkolenia najemcy. W tej sytuacji strony uznawać będą,że najemca zrezygnował z najmu i ponosi 100% kosztów najmu.   

 2. Protokół przekazania pojazdu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 3. Zwroty pojazdu dokonywanie są od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 18:00. W przypadku zwrotu pojazdu w innych godzinach niż jest to dozwolone pobierana jest kwota w wysokości 200zł, po wsześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym. 

 4. Zwroty pojazdu w sobotę oraz niedziele dozwolone są po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym i wiąże się to z dopłatą 200zł. 

 5. Zwracając Najemca jest zobowiązany do przeprowadzenia wraz z pracownikiem wynajmującego, kontroli końcowej pojazdu podczas której zostanie sporządzony protokół zwrotu. Protokół musi być podpisany przez obydwie strony. Za uszkodzenia, zabrudzenia i braki, które nie zostały odnotowane w protokole odbiorczym, natomiast są wykazane w protokole zwrotu odpowiada Najemca. 

 6. W przypadku odmowy podpisania protokołu zwrotu przez najemcę wynajmujący sporządzi protokół samodzielnie wykonując dokumentację fotograficzną lub video w sposób umożliwiający stwierdzenie daty i godziny wykonania dokumentacji. 

 7. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu z pełnym zbiornikiem paliwa pod rygorem obciążenia najemcy karą umowną w wysokości 150,00zł oraz kosztami brakującego paliwa. 

 8. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie posprzątanym (tj. odkurzone wnętrze pojazdu, opróżniona toaleta chemiczna, opróżniony zbiornik szarej wody) Zwrot pojazdu nie posprzątanego skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 600,00 zł. W sytuacji gdy stopień zabrudzenia wnętrza wymaga prania tapicerki kara umowna zostanie powiększona do 1.000,00 zł. 

 9. Zwrot pojazdu z przekroczeniem okresu najmu określonego niniejszą umową skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości równej dwukrotności czynszu najmu za każdy przekroczone 24 godz. okresu najmu. 

 10. Wszelkie doręczone przez wynajmującego najemcy rachunki, najemca uznaje w rozumieniu art. 485 §1 pkt. 2 kpc oraz oświadcza, że strony traktować je będą jako wezwanie dłużnika do zapłaty a niniejsza umowa stanowi pisemne oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu w rozumieniu art. 485 §1 pkt. 3 kpc . 

VI. Obowiązki najemcy 

1. Zabronione jest użycie pojazdu w celu:

 • brania udziału w imprezach i testach samochodowych 

 • transportu łatwopalnych, trujących lub innych niebezpiecznych, toksycznych substancji

 • popełnienia wykroczeń i przestępstw celnych, nawet jeśli te nie są karane zgodnie z polskimi przepisami. 

 • wynajmu lub komercyjnego transportu pasażerów 

 • jazdy po terenach nie mających statusu drogi 

 • innych celów niż turystyka samochodowa 

 1. Należy delikatnie i właściwie korzystać z pojazdu i każdorazowo dokładnie go zamykać. 

 2. Istotne jest przestrzeganie przepisów i norm technicznych. 

 3. Należy kontrolować stan eksploatacji pojazdu w szczególności poziom oleju, wody jak również ciśnienie w oponach. 

 4. Najemca zobowiązuje się do każdorazowego sprawdzenia, czy pojazd jest w stanie przydatności do ruchu drogowego przed rozpoczęciem jazdy. 

 5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie w pojeździe będzie skutkowało zapłatą kary umownej w wysokości 5.000,00 zł. Najemca akceptuje kontrolę pojazdu przez elektroniczne czujniki dymu tytoniowego przekazujące informację do wynajmującego przez cały okres najmu

 6. Najemca zobowiązany jest używać specjalnego papieru oraz płynów przeznaczonych bezpośrednio do kaset sanitarnych. 

 7. Przewóz zwierząt jest dozwolony tylko po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym i odnotowaniu tego faktu w protokole odbioru pojazdu. 

 8. Najemca zobowiązany jest informować o wszystkich usterkach, szkodach w pojeździe.  W Przypadku braku informacji, pełną odpowiedzialność ponosi najemca. 

VII. Postępowanie w przypadku awarii 

 1. W razie wypadku, pożaru, kradzieży, uszkodzeń spowodowanych przez dzikie zwierzęta, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia policji bądź innego równorzędnego organu oraz wynajmującego. W przeciwnym razie najemca akceptuje brak możliwości realizacji warunków polis OC i AC i zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty wynikające z zaistniałej szkody nawet w sytuacji gdyby nie ponosił za zaistnienie szkody winy. 

 2. Nawet z niewielkich zaistniałych uszkodzeń Najemca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego raportu dla Wynajmującego. Jeśli Najemca nie przygotuje – z jakiegokolwiek powodu – odpowiedniego protokołu, wówczas firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania za zaistniałe szkody. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do zapłaty pełnego odszkodowania. 

 3. Podpisany protokół zdarzenia należy przekazać Wynajmującemu najpóźniej w dniu zwrotu pojazdu. W szczególności musi on zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w zdarzeniu, numery polis OC pojazdów uczestniczących, jak również dane dot. ewentualnych świadków oraz numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w wypadku. 

 4. W przypadku zaistnienia szkody, której koszt likwidacji nie przekroczy 5000,00 zł, najemca poniesie pełne koszty likwidacji szkody, a wynajmujący nie będzie uruchamiał skutków prawnych wynikających z polis OC i AC pojazdu. 

VIII. Podróże zagraniczne 

 1. Zagraniczne podróże na obszarze Unii Europejskiej, i Szwajcarii są dozwolone. 

 2. Wyjazdy do innych krajów wymagają uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego odnotowanej w protokole przekazania pojazdu. 

 3. Przejazdy w strefach objętych działaniami wojennymi i w strefach zagrożenia są zabronione. 

 4. Nie zastosowanie się do norm niniejszego paragrafu skutkować będzie naliczeniem kary umownej w kwocie 5.000,00 zł 

 5. Najemca godzi się na monitorowanie pojazdu przy użyciu technologii GPS. 

 

IX.Naprawy w trakcie najmu 

 1. Wszelkie naprawy przeprowadzone powinny być za zgodą Wynajmującego. Koszty napraw ponosi Wynajmujący po przedstawieniu oryginalnych dokumentów, jak również wymienionych części, o ile za powstałe szkody nie jest odpowiedzialny Najemca. 

 2. Za uszkodzenia opon odpowiedzialny jest najemca. 

X.Odpowiedzialność w razie wystąpienia szkód 

 1. Najemca zostaje zwolniony od odpowiedzialności w przypadku szkody według zasad ubezpieczenia autocasco: ubezpieczenie z zakresem ograniczonym do 5.000,00 zł udziału własnego. Zwolnienie od odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli szkody zostały wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Najemcy. 

 2. W przypadku wystąpienia szkody do czasu wyceny naprawienia szkody przez specjalistyczny warsztat zwrot kaucji może odbyć się do 90 dni roboczych lub do czasu wypłaty odszkodowania polisy z OC sprawcy. 

 3. Szkody do wysokości wpłaconej kaucji nie są zgłaszane do ubezpieczalni AC i pokrywane są z kaucji. 

 4. Najemca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe wszelkie szkody w następujących przypadkach: 

 5. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez najemcę lub osobę której powierzył pojazd pod wpływem użycia narkotyków lub alkoholu. 

 6. Jeżeli Najemca lub kierowca, któremu Najemca przekazał pojazd, dopuści się ucieczki z miejsca wypadku. 

 7. Jeżeli Najemca przy zaistnieniu szkody zaniecha powiadomienia policji i wynajmującego oraz nie sporządzi protokołu zdarzenia, z wyłączeniem sytuacji gdy stan zdrowia najemcy będący wynikiem przedmiotowego zdarzenie uniemożliwiał mu podjęcie niezbędnych czynności. 

 8. W przypadku użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

 9. szkoda została spowodowana przez nieuprawnionego kierowcę, któremu najemca przekazał pojazd. 

 10. W przypadku uszkodzenia w wyniku nieprzestrzegania gabarytów pojazdu (przepisy kodeksu drogowego, oznaczenia obowiązujące w danym państwie), w przypadku szkód powstałych w wyniku nieprzepisowego umieszczenia załadunku lub przekroczenia dopuszczalnej ładowności. 

XI.Opłaty dodatkowe 

1. Oddanie kampera po umówionej dacie oraz godzinie oddania - 100.00złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. / jednorazowa płatność 

2. Prowadzenie kampera pod wpływem alkoholi i innych substancji niedozwolonych - 5000.00 złotych brutto. / jednorazowa płatność 

3. Niepowiadomienie policji do każdego zdarzenia drogowego z innym pojazdem - 2500 złotych brutto.

4. Pranie ubrudzonych tapicerek foteli, materacy, siedzeń, oparć, pokrowców - od 100.00 złotych brutto za każdy element. 

5.Wymiana rolety okiennej - od 850.00 złotych brutto za każdą roletę. . jednorazowa płatność

6. Wymiana rolety okiennej w zabudowanym oknie w kuchni po porwaniu zasłonki lub moskitiery od 1000.00 złotych brutto za każdą roletę. 

7. Wymiana mocowań plastikowych w roletach - 25,00 złotych brutto za każde mocowanie 

8. Wymiana przedniego pasa w kamperze - około 50000,00 złotych - potrącenie całej kaucji. Naprawa z AC lub OC. 

9. Polerowanie okien po szkodach wyrządzonych przez gałęzie - od 200,00 złotych brutto za każde okno. / jednorazowa płatność

10. Polerowanie rys na lakierze - 150,00 złotych za każdy metr bieżący rysy ( szerokości max do 30cm. )

11. Wlanie innego paliwa niż olej napędowy do baku kampera a przez to spowodowanie uszkodzenia silnika, wtrysków, pompy plastikowej itd.:

- pokrycie przez Najemcę 100% wartości napraw i strat spowodowanych brakiem możliwości dalszego kampera: do 30000,00zł brutto. Wynajmujący przy takiej szkodzie, zleci odpowiednie badania wyspecjalizowanym firmom w celu stwierdzenia nalania innego paliwa niż olej napędowy do baku kampera. Najemca zobowiązany jest zapłacić wyżej wymienione koszty Wynajmującemu i nie wnosi sprzeciwu.

12. Wlanie słabej jakości oleju napędowego do baku kampera a przez to spowodowanie uszkodzenia silnika, wtrysków, pompy paliwowej itd.:

- pokrycie przez Najemcą 100% wartości napraw i strat spowodowanych brakiem możliwości dalszego Najmu kampera do 30000.00zł brutto. Najemca odpowiedzialny jest za wybór stacji paliw na której dokonuje tankowania. Wynajmujący rekomenduje tankowanie oleju napędowego uszlachetnionego tylko na markowych i znanych stacjach paliw. Wynajmujący przy takiej szkodzie, zleci odpowiednie badania wyspecjalizowanym firmom w celu stwierdzenia nalania złej jakości paliwa. Wynajmujący nie będzie dochodził wyżej wymienione koszta od stacji paliw gdzie było nalane takie paliwo, tylko będzie dochodził tych kosztów od Najemcy, a Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu za te koszty. 

13. Wlanie do zbiornika wody czystej innej substancji w tym oleju napędowego a przez to uszkodzenie wszelkich instalacji wodnych, pieca:

- pokrycie przez Najemcą 100% wartości napraw i strat spowodowanych brakiem możliwości dalszego najmu kampera do 100000.00zł brutto.

14. Każda naprawa po za szkodami wymienionymi powyżej rozliczana jest na podstawie FV zakupu części, FV usługi oraz zgodnie z roboczogodziną pracownika która wyceniona jest na 200.00 złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę. 

15. Inne naprawy wnętrza, karoserii, braki wyposażenia, - zgodnie z kosztami naprawy i zakupu tych elementów + 2500.00 złotych brutto jako rekompensata utraty korzyści z wynajmu jeżeli kamper nie będzie się nadawał do kolejnego wynajmu. 

16. Korzystanie pojazdu po wygaśnięciu umowy ( bez umowne korzystanie ) 3000.00 złotych brutto 1 doba naliczane dodatkowo po upływie 3 godzin o których mowa powyżej. 3 godziny zostają rozliczone wg 250.00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

17. Wszczęcie procedury poszukiwania/odzyskania nie zwróconego pojazdu 5000.00 złotych brutto. 

18. Zgubienie / nie oddanie kluczyków, książki pojazdu, książki gwarancyjnej, dowodu rejestracyjnego, pilota, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia: 1000.00 złotych brutto za każdą z tych rzeczy z osobna.   

XII.Dane osobowe 

1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych przez Wynajmującego i przekazywania tych danych osobowych osobom trzecim, jeśli znajduje to odpowiednie uzasadnienie m.in. gdy nie nastąpił zwrot pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu lub gdy Wynajmujący zmuszony jest dochodzić swoich roszczeń drogą sądową. 

2.Ponadto przekazanie danych Najemcy następuje do wszystkich organów ścigania przestępstw, gdy istnieją odpowiednie przesłanki na niewłaściwe, niezgodne z prawem zachowanie Najemcy. Dotyczy to wykroczeń i przestępstw drogowych, podania fałszywych danych, zgłoszenia niezaistniałej szkody lub niezaistniałej utraty dokumentów, nie oddania pojazdu w określonym terminie.

bottom of page